Agenda

Presentation
שעה Presentation
08:30 התכנסות וסיור בתערוכת הפתרונות
09:30 מליאה ראשית - הצגת יישומים ופיתוחים עתידיים של ווטסון על ידי מומחים מהארץ ומהעולם
11:30 הפסקה וסיור בתערוכת הפתרונות - מתחמים אינטרקטיביים המשלבים הדגמות, התנסות והצגת פתרונות חדשניים
12:00 מסלולים - דיוני עומק לפי תחומים, שיתוף ביישומים מוצלחים והרצאות העשרה
13:30 ארוחת צהריים במתחם הבריכה